กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ มุ่งพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.62 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1-2 และผู้อำนวยการกลุ่มจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

นายพิเชษฐ์ กล่าวชี้แจงแนวทางการดำเนินนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอว่า ในปีนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายนี้เป็นหลัก มีสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพและพร้อมจะเป็นศูนย์กลางและกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ จำนวน 863 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมา กรมฯได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดร่วมหารือกับสหกรณ์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ 2 ด้าน ได้แก่ แผนการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการขององค์กร และแผนการส่งเสริมธุรกิจของสหกรณ์ โดยจะสนับสนุนให้สหกรณ์ขยายธุรกิจด้านการรวบรวมผลผลิตการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ การพัฒนาคุณภาพสินค้าและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการประสานช่องทางการตลาดรองรับผลผลิต เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิก ซึ่งแต่ละสหกรณ์จะต้องมีแผนในการพัฒนาและมีทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และบุคลากรของสหกรณ์ยึดแผนของสหกรณ์เป็นแนวทางในการทำงานและร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานทั้ง 2 ด้านควบคู่กัน โดยเชื่อมั่นว่าสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ยังมีความเข้มแข็ง และพร้อมทำหน้าที่รองรับนโยบายของภาครัฐที่ส่งผ่านความช่วยเหลือให้เข้าถึงเกษตรกรทุกพื้นที่ ซึ่งกรมฯจะต้องเตรียมความพร้อมสหกรณ์ให้มีศักยภาพในการดำเนินงานและสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อตัวองค์กรและสมาชิก

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกจังหวัดได้จัดทำแผนการพัฒนาสหกรณ์ ระดับอำเภอเรียบร้อยแล้ว และการประชุมครั้งนี้ เป็นการแบ่งกลุ่มสหกรณ์จังหวัดเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาสหกรณ์เป็นรายแห่ง และจัดทำแผนงานและกิจกรรมที่จะลงไปขับเคลื่อนในแต่ละสหกรณ์ให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาความเข้มแข็ง และแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ที่วางไว้ โดยมีนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบดูแลแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบดูแลแผนพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบดูแลแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ซึ่งหลังจากการประขุมในครั้งนี้ ทุกจังหวัดจะต้องนำแผนพัฒนาสหกรณ์แต่ละด้านลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ และเชื่อมั่นว่าหากนำนโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอนี้ลงไปขับเคลื่อนอย่างจริงจัง จะส่งผลต่อการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน