นางสาวสุภาวดี พัฒนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์โคเนื้อ หลักสูตรที่ 1 ทบทวนแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์สินค้าโคเนื้อในระดับสหกรณ์สู่การปฏิบัติคลัสเตอร์โคเนื้อ ณ ห้องประชุมโรงแรมลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง