วันที่ 27 ก.พ. 62 ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง "การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิธีของกระทรวงวัฒนธรรมที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานพิธี" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 จำนวน 100 คน โดย ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวในช่วงบรรยายตอนหนึ่งว่า “การเป็นข้าราชการที่ดี ต้องรู้ว่าข้าราชการคืออะไร ข้า หมายถึง ผู้ทำงานในเชิงบริการ ราช หมายถึง พระมหากษัตริย์ การ หมายถึง การกระทำ”

นายญาณทัธ สิริวัฒน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่พระราชทานเกียรติยศให้แก่ผู้วายชนม์ ซึ่งประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง โดยให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินงานทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดตั้งแต่ 1 ม.ค. เป็นต้นไป

ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานต้องให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีและแนวทางปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้อง เรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้บุคคลผู้ประกอบคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ได้รับเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอย่างทั่วถึง ทั้งประเทศตามพระราชประสงค์อย่างสมพระเกียรติ กองกิจการพิธีการศพ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานพิธี” กระทรวงวัฒนธรรมขึ้น เพื่อเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และสร้างทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงนำไปถ่ายทอดความรู้ต่อให้ผู้ปฏิบัติอื่นๆ ต่อไป