วันที่ 26 ก.พ.62 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 111 ปี ศาลากลางจังหวัดฯ (หลังเก่า) นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนคุณธรรม รวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมประชุมสัมมนา ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม นำการพัฒนาเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนา มีความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริม และพัฒนาองค์กรชุมชนอำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในทางที่ดีขึ้น สังคมอยู่ดีมีสุข สนับสนุนให้บุคลากรในชุมชนองค์กร และอำเภอพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา มีความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินองค์กร ชุมชนอำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564 โดยมีเครือข่ายประกอบด้วย ชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในจังหวัดอ่างทองจำนวน 175 แห่ง 175 คน เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ตามที่สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้ง ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นั้นซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ส่งเสริม สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม สร้างความสมานฉันท์ รวมกลุ่มจิตอาสา ทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น การประดับตกแต่งธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 ในพื้นที่ชมชนคุณธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม แสดงความจงรักภักดีและทำความดีถวายพระราชกุศล อาทิ ปฏิบัติศาสนกิจ เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญตักบาตร เจริญจิตตภาวนา ลด ละ เลิกอบายมุขและรวมกลุ่มจิตอาสาทำความดี ทำความสะอาดศาสนสถาน สถานที่สาธารณะในชุมชน เป็นต้น

นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษก ตามที่ สำนักพระราชวัง มีประกาศแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้ร่วมกับพระสงฆ์ พสกนิกรชาวไทย เตรียมการจัดงานสนองพระราชดำริ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น