เน้นสื่อสาร-เชื่อมโยงให้เกิดความรู้ใหม่แบบบูรณาการ เชื่อศักยภาพไม่มีขีดจำกัด จี้คณาจารย์เร่งพัฒนาตัวเอง เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษต้องมีคะแนน TOEIC 960 เน้นทักษะเชิงปฏิบัติมากกว่าวิชาการ

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) มอบนโยบายแก่บุคลากร ในการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) ว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปี 2562 ได้เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐปีที่ 4 คณะผู้บริหารได้วางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งตนเชื่อว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มขีดศักยภาพของตัวเองได้ หากสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างคณะ จึงอยากให้คณาจารย์เร่งพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษได้กำหนดให้ผู้สอน มีคะแนน TOEIC 960 คะแนน จากคะแนนเต็ม 990 ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคณาจารย์มีความตั้งใจ

สำหรับการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ต้องคำนึงถึงการอยู่รอดบนพื้นฐานการจัดการคุณภาพทางการศึกษา โดยมอบนโยบายให้ทุกหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และ ต้องฝึก “ทักษะเชิงปฏิบัติ ให้มากกว่า เชิงวิชาการ” เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่นักศึกษาตอบสนองตลาดแรงงานในมิติที่กว้างขึ้น พร้อมผลักดันให้บัณฑิตออกไปตลาดแรงงานต่างประเทศ

ทั้งนี้ ควรตระหนักเรื่องบุคคลิกภาพ และสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างความแตกต่างให้นักศึกษา แต่ยังอยู่บนหลักการและกรอบความเป็นสวนดุสิต ก่อเกิดความ Proud ความภาคภูมิใจในตนเอง เพราะตนเชื่อว่าหากนักศึกษามีความสามารถที่หลากหลาย เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการแน่นอน