ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สสวท.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนปทุมคงคา เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียนปทุมคงคา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ สสวท.จะพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรม สสวท. รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ครูพัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง หรือจัดการเรียนรู้ในรูปแบบProject-based learning สนับสนุนสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนปทุมคงคาอีกด้วย

ในส่วนของโรงเรียนปทุมคงคาจะส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรม สสวท. และจัดกิจกรรมที่ครูพัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วยตนเองหรือทำการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based learning ได้ ขณะเดียวกันจะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและครูส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอหรือเข้าร่วมการประกวดในเวทีต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอีกด้วย