รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมนรับทราบ ความคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ตามที่ฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ พร้อมทั้งเห็นชอบให้ยกเลิกมติบอร์ดทอท.เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2561 เนื่องจากทอท.ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ.เดิม ซึ่งเคยประกวดแบบไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบการใช้งาน จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และให้ ทอท.ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายงานข่าวระบุว่า ในส่วนของหลักเกณฑ์การให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.นั้น ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแนวทางในการให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.โดยให้แยก 3 สัญญาใหญ่ ได้แก่ กิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Retail, F&B, Service และ Bank) และกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) ออกจากกัน โดยเน้นให้เปิดกว้าง มีการแข่งขันกันอย่างเสรี โดยเฉพาะกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) เพื่อให้ผู้ประกอบการในเมือง (Downtown) สามารถส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ได้ พร้อมทั้งเห็นชอบหลักการในการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ตามที่ฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหาร ทอท.ตรวจสอบข้อกำหนดและรายละเอียดฯ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ก่อนที่จะดำเนินการประกาศต่อไป