PTT-KV-DJSI-Online

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว เตรียมส่ง กข43 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจค่าดัชนีน้ำตาลในระดับสากล คาดหวังเปิดทางสู่ตลาดต่างประเทศ หลังเป็นที่นิยมในไทย

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.62 นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้ กรมการข้าวเตรียมส่งตัวอย่างข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 ตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index หรือที่เรียกว่า GI) ที่ Sydney University Glycemic Index Research Service (SUGiRS) เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญการศึกษาค่าดัชนีน้ำตาลในระดับสากล ซึ่งมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานกลางของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเดิมทีกรมการข้าวได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยข้าวสารพันธุ์ กข43 แล้วพบว่ามีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนต่ำ (GI = 57.5) ต่ำกว่าข้าวนุ่มพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งหมายถึงข้าว กข43 เมื่อหุงสุกและรับประทาน จะทนต่อการย่อยได้ดีกว่า จึงผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าข้าวนุ่มพันธุ์อื่น จากผลการวิจัยดังกล่าวนำไปสู่การต่อยอดการผลิตและการตลาด จนเกิดผลิตภัณฑ์ข้าว กข43

“ความร่วมมือกับ SUGiRS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญการศึกษาค่าดัชนีน้ำตาลในระดับสากล ดำเนินการศึกษาค่าดัชนีน้ำตาลในข้าว กข43 ก่อนจะขอรับรองผลิตภัณฑ์ Low-GI ในประเทศออสเตรเลียต่อไป ทั้งนี้ SUGiRS เป็นหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสถาบันตรวจค่าดัชนีน้ำตาลตามมาตรฐาน ISO 26642:2010 และมีเครือข่ายงานวิจัยด้านดัชนีน้ำตาลทั่วโลก ดังนั้น หากมีผลการศึกษาข้าว กข43 จาก SUGiRS จะช่วยเพิ่มช่องทางในตลาดต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าสามารถเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้อ้างอิงทางการตลาด ภายในเดือนเมษายนนี้”

ส่วนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 ในปี 2562 นั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ จากเดิมที่กำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกเฉพาะในพื้นที่นาแปลงใหญ่ของภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ขยายเป็นสามารถส่งเสริมการปลูกข้าว กข43 ได้ทั่วประเทศ โดยพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไข ดังนี้ 1.เป็นสถาบันเกษตรกร, สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนาแปลงใหญ่ 2.สามารถผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ 3.มีโรงสีมาตรฐาน GMP หรือโรงสีที่พร้อมเข้าสู่ระบบตรวจรับรอง GMP 4.มีการเชื่อมโยงตลาดรับซื้อ แหล่งรวบรวมผลผลิตโดยสหกรณ์หรือผู้ประกอบการ และ5.สามารถรองรับระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข43 ให้มีมาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสินค้าข้าวที่ได้จากโครงการนี้จะได้รับเครื่องหมาย Q หรือ Organic Thailand ตามแต่มาตรฐานที่ผลิต ร่วมด้วยเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ที่ยืนยันการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่รับรองโดยกรมการข้าว และมี QR Code เพื่อตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลของแหล่งที่มา สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าได้รับสินค้าข้าวสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างแท้จริง