ระบุสำนักพิมพ์จะจัดส่งให้ก่อนเปิดเทอม ระดับประถม-ม.3 ม.6 สั่งซื้อที่องค์การค้า สกสค. เทคโนโลยีระดับมัธยมฯ ซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งว่าปีนี้หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ) ของ สสวท. รวมทั้งแบบฝึกหัดและแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนเปิดเทอมใหม่  ปีการศึกษา 2562  จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยต่างสำนักพิมพ์ (แยกตามระดับชั้น) โรงเรียนสามารถสอบถามได้โดยตรงที่สำนักพิมพ์ ซึ่งสำนักพิมพ์จะจัดส่งหนังสือให้กับผู้สั่งก่อนเปิดภาคการศึกษา ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบราคาอีกครั้งก่อนทำเรื่องจัดซื้อ

ทั้งนี้ หนังสือเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ม.3 และ ม.6 สอบถามและสั่งซื้อได้ที่องค์การค้า ของ สกสค. โทร 02-538-3033, 02-514-4007 www.suksapanpanit.com หนังสือเรียนเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ) ระดับมัธยมศึกษา  ม.1  ม.2  ม.4 และ ม.5  สอบถาม และสั่งซื้อที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-255-4433, 02-218-9891,         086-323-3704 www.chulabook.com  หรือ สอบถาม สำนักบริการวิชาการ สสวท. bit.ly/ipstbook

สำหรับสื่อการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา โรงเรียนติดต่อได้ที่ องค์การค้าของ สกสค. และระดับมัธยมศึกษา ติดต่อที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย