องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี น้อมนำ “ศาสตร์แห่งพระราชา” มาเป็นหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อมจัด ”งานสิ่งแวดล้อมศึกษาตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3” หวังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ตระหนักและรู้จักรักษ์สิ่งแวดล้อม

อุดร ระโหฐาน (กลาง)

นายอุดร ระโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า อบจ.นนทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงได้บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งการดำเนินการจะเน้นรูปแบบการทำงานเป็น 2 ส่วน ควบคู่กันไป ทั้งในส่วนการบริหารจัดการระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และในส่วนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักรู้แก่ประชาชน และเยาวชน เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมน้อมนำ “ศาสตร์แห่งพระราชา” ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกำลังสำคัญของสังคมคือ เยาวชน เพื่อให้เกิดความตระหนักในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการทิ้งของเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัด งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3”

ในการจัดงานครั้งนี้ จึงได้นำเอา Zero Waste School หรือ โรงเรียนปลอดขยะ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจังหวัดนนทบุรีดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะ เริ่มจากภายในสถานศึกษา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สู่ภายนอกสถานศึกษา เมื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจและช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงจะทำให้เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล

รณชัย ถมยาปริวัฒน์ - ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์

ด้าน ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี /ผู้อำนวยการโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ กล่าวว่า ภายในงานประกอบด้วย โซนที่ 1 การจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงจัดแสดงพระราชกรณียกิจหลักการทรงงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงน้อมนำ สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งในปีนี้กลุ่มครูอาสา “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” ทำกิจกรรมหล่อเหรียญพระรูป ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ฟรี และโซนนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดแสดงผลงานการบริหารการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

โซนที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการโรงเรียนจำนวนกว่า 70 บูท โดยภายในบูทนิทรรศการนำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน รวมถึงการนำเสนอผลงานจาก ซึ่งเราจะได้เห็นแนวความคิดต่างๆของนักเรียนในงานด้านสิ่งแวดล้อม และ โซนที่ 3 พื้นที่การจัดแสดงความสามารถของเยาวชนนนทบุรี จากสถาบันการศึกษากว่า 60 สถาบัน พร้อมกันนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ท่านจะได้รับชมและฟังเพลงใหม่จากการประพันธ์คำร้องและทำนองจากศิลปินชื่อดัง อ๊อดคีรีบูน - รณชัย ถมยาปริวัฒน์

งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Cleanโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00–19.00 น. ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ