พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตใหม่ “ประสานความรู้ความสามารถกับทุกฝ่ายสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ชาติ” ทั้งทรงปลูกต้นจามจุรีที่มาจากหน่อต้นเดียวกับที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกที่จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 3,314 ราย จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมเกษตร, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, จีนวิทยา ศิลปศาสตร์ และสำนักวิชานวัตกรรมสังคม 

ในการนี้ ศ.ยอดหทัย เทพธรานนท์ เข้ารับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ด้วยมีความมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นนักเคมีอินทรีย์ที่ทำวิจัยค้นหาสารสกัดจากธรรมชาติที่แสดงฤทธ์ทางชีวภาพและด้านอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้มีมติขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ด้วยทรงเป็นผู้นำแห่งการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวภูฏานให้ดีขึ้น ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 

ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทความว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ในแต่ละสาขาวิชา เป็นสิ่งที่แต่ละคนจะได้นำไปปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ. แต่การทำงานและการแก้ไขปัญหานั้น บางครั้งก็ไม่อาจอาศัยเพียงความรู้สาขาใดสาขาหนึ่ง ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสบการณ์ของคนใดคนหนึ่งได้. ยิ่งเป็นงานใหญ่หรือปัญหาที่ยากลำบาก ก็ยิ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ที่มาร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน. บัณฑิตทั้งหลายผู้กำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงาน จึงควรจะได้ตั้งใจให้มั่นคง ที่จะนำความรู้ความสามารถที่แต่ละคนมีอยู่มาประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายเท่าที่จะทำได้ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานน้อยใหญ่ ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง.

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรได้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขพร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน”

ในการนี้ ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ อย่างเป็นทางการ ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และทรงปลูกต้นจามจุรี 1 ต้น โดยเป็นต้นจามจุรีอันเป็นหน่อเนื้อเดียวกันกับต้นจามจุรีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย