ให้นศ.วิศวะสาขาวิศวกรรมการบินฯนานาชาติ เลือกเข้าเรียนร่วมได้ควบคู่กันไป รุ่นละไม่เกิน 6 คน เพื่อสร้าง-พัฒนาบุคลากรด้านการบินร่วมกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) แจ้งว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ได้ร่วมกับโรงเรียนการบินศรีราชา เอวิเอชั่น ดำเนินโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี โดยให้นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ สามารถเลือกเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี โรงเรียนการบินศรีราชา เอวิเอชั่น ควบคู่กันไป

ทั้งนี้ ต้องมีนักศึกษาแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 6 คน การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย รวมถึงสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ในการสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการบินและพัฒนาบุคลากรด้านการบินร่วมกัน สอบถาม 0-2555-2000 ต่อ 8315, 8308

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน