ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การเมืองการปกครอง และบทบาทหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เยาวชน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผอ.โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ได้ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบทบาทอํานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจําลองสัญจร) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กว่า 300 คน เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน บทบาทหน้าที่อำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” และเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ทั้งนี้ ในโอกาสนี้โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกด้วย