สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก ) บรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่ 53/2562  ดังนี้

1.นางสาว ภัทราณิษฐ์ โยธา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ บรรจุที่โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
2.นางสาวกรรณิกา จันกัน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ บรรจุที่โรงเรียนท่าชัยวิทยา
3.นางสาวฉัตราพร ธรรมสิทธิ์ กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ บรรจุที่โรงเรียนหนองตูมวิทยา
4.นายชินพัฒก์ ตุ้มศรี กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ บรรจุที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
5.ว่าที่ร.ต.อภิศักดิ์ เจียมสันต์ กลุ่มวิชาพลศึกษา บรรจุที่โรงเรียนหนองตูมวิทยา