เรียนรู้ ลงมือทำ ซึมซับวิถีบ้านดิน โครงการ “สถาปัตย์บ้านดิน'61” กับตัวจริงเจ้าของศูนย์เรียนรู้บ้านดิน-เกษตรอินทรีย์ จ.สระแก้ว ได้ทั้งความรู้ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ธรรมชาติ-จิตอาสา เป็นการรับน้องแนวใหม่ที่ให้สังคม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเองจัดกิจกรรมโครงการ “สถาปัตย์ บ้านดิน” ประจำปีการศึกษา 2561 นำนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยมี คุณเดชา ฤทธิ์แดง เจ้าของศูนย์เรียนรู้บ้านดินและเกษตรอินทรีย์ โครงการ "สวนรอยยิ้มบ้านดินของพ่อ" เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง ณ โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง บ้านคลองทราย ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

อ.อานนท์ พรหมศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม กล่าวว่า การสร้างบ้านดินในไทยเกิดมาหลายสิบปีแล้ว เป็นบ้านทางเลือกใหม่ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนเพราะใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น ไม่ต้องผ่านการแปรรูปด้วยพลังงาน หรือขนส่งให้เปลืองพลังงาน ประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศ เพราะบ้านดินจะมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ขณะที่ภายนอกร้อน ในบ้านจะเย็นกว่า และขณะที่ภายนอกอากาศหนาวแต่ในบ้านจะอบอุ่น

ทั้งนี้ คณะสถาปัตย์ฯได้เล็งเห็นประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการสร้างบ้านดิน ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฎิบัติด้วยการลงมือทำจริง เป็นการเสริมสร้างความรู้และเทคนิคสร้างบ้านดินให้นักศึกษา ถือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาศิลปวัฒนธรรมตลอดจนปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่คู่กับชุมชน ตลอดไป

อ.อานนท์ กล่าวว่า การจัดโครงการ “สถาปัตย์ บ้านดิน” ให้กับนักศึกษาสถาปัตย์ SPUในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านก่อสร้างอาคาร ด้วยเทคนิคบ้านดิน ฝึกทักษะทำงานและทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาและทำงานร่วมกับบุคคลภายนอก ตลอดจนให้บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สู่สังคม และชุมชน และปลูกฝังจิตสำนึกจิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน แทนการรับน้องใหม่นอกสถานที่อีกด้วย