14-16 ก.พ.นี้ จัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนฯการเกษตร ภายใต้แนวคิด “Love @Farm” ตื่นตากับเทคโนโลยี-นวัตกรรมเกษตร ทั้งปลูกผักไร้ดิน เทคโนฯเกษตรที่เอื้อสำหรับผู้พิการ เลี้ยงโคเนื้อ-ขุน ปลากระชัง ไก่อารมณ์ดี ฯลฯ ทั้งเพลิดเพลินกับอุโมงค์ไฟประดับ ทุ่งทานตะวันยักษ์ พริกนานาพันธุ์ พร้อมเก็บผักสด ป้อนนมแพะ ขี่ม้าชมทุ่งตะวัน สวนองุ่น จัดเพียงปีละครั้ง

ผศ.ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า ได้จัดงานเปิดบ้านฟาร์ม’62 จัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่ประยุกต์ ปรับแปลง จากพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ไปสู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Love @Farm” ในช่วงวันแห่งความรัก 14 – 16 ก.พ.62 ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ทั้งกิจกรรมด้านสัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ จักรกลการเกษตร และการดำเนินงานด้านวิสาหกิจของฟาร์มมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ แบบจำลองถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm นิทรรศการหน่วยถ่ายทอดและฝึกอบรมอาชีพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เช่น ปลูกผักไร้ดิน โรงเรือนควบคุมกึ่งอัตโนมัติสำหรับผู้พิการและบุคคลทั่วไป การเลี้ยงโคเนื้อ - โคขุน แสดงพ่อ - แม่พันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สาธิตการเลี้ยงไก่อารมณ์ดี

นิทรรศการของหน่วยวิสาหกิจ เช่น โรงงานแปรรูปนม โรงงานผลิตน้ำดื่ม โรงงานผลิตอาหารสัตว์ การจัดอบรมวิชาการแก่เกษตรกร ได้แก่ การจัดการอาหารข้นให้เหมาะสมกับโคขุน การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคนม การผลิตอาหารสัตว์ TMR และการใช้อาหารอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศภายในฟาร์ม มทส. อุโมงค์ไฟประดับ ทุ่งทานตะวันขนาดใหญ่ แปลงพืชเกษตรอินทรีย์ พืช Microgreen พริกหลากหลายพันธุ์ ซุ้มมะเขือเทศแขวน สนุกสนานไปกับ การเก็บผักสดจากแปลง ป้อนนมแพะ ขี่ม้าชมทุ่งทานตะวัน สวนองุ่น ซึ่งจัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ

ทั้งนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่สนองตอบต่อพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านการเกษตร อีกทั้งมีหน่วยงานต้นแบบการดำเนินงานด้านวิสาหกิจ ซึ่งโครงการจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรฟาร์มมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการเข้ากับภารกิจอื่น ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ การเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลต่อการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามยุทธศาตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ต่อไปในอนาคต