สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก.สาธารณสุข วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จะจัดอบรม “ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย” โดยใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น มีหัวข้อน่าสนใจ อาทิ “ฝุ่นเงียบกลืนเรียบพลเมืองไทย แต่เรามีทางออก” Clean Body & Clean Airโดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และ อากาศ วสิกชาติ, “ภัยฝุ่น-กรูไม่กลัว”, แผนไทยนายทองเอกตัวจริง..แก้ได้ โดย พท.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา รศ.ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล

รวมทั้ง “ 5 สารโฮมีโอพาธีย์ บำบัดพิษฝุ่น และโอมีโอพาธีย์ หลักการใช้และติดตามอาการ”, พ่อแม่ตื่นรู้ สู้ภัยฝุ่น ดูแลลูกด้วยอาหาร พฤติกรรมสร้างเครือข่าย Wellness Community งานจะจัด14 ก.พ.นี้ ตั้งแต่ 08.30-16.00 น. ที่ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมฟรีสำรองที่นั่งลงทะเบียนผ่านQR CODE โทร.062-350-9988