เปิดรับสมัครงานกับศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวะอีอีซี พร้อมบริการรับสมัครงานออนไลน์ฟรี

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดงาน “ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี” ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โดยกล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาค ดำเนินโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปี 62โดยความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับภาค สถานประกอบการ สมาคมองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมรับสมัคร และสัมภาษณ์งานการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ

ทั้งนี้ กำหนดจัด “ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา” ภาคตะวันออก วันที่ 12 ก.พ.62 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ภาคใต้ ระหว่าง 14 – 15 ก.พ.62 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 – 23 ก.พ.62 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ภาคใต้ชายแดน 27 – 28 ก.พ.62 วิทยาลัยเทคนิคยะลา และภาคเหนือ ประมาณมี.ค.62 วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก โดยสามารถเข้าใช้บริการรับสมัครงานออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.go.th ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดหางานรับสมัครและสัมภาษณ์งาน แนะแนวการศึกษาต่อของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน วัดแววเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อของแต่ละบุคคล จัดการแสดงการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการในกลุ่ม S-Curve ด้านโลจิสติกส์ การแพทย์ครบวงจร ด้านการท่องเที่ยว ด้านหุ่นยนต์ (Robotics) พร้อมทั้งฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น108 อาชีพให้ประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างแรงบันดาลใจประกอบอาชีพอิสระ