วันนี้ (14 ธ.ค.59) ที่กระทรวงวัฒนธรรม พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่ได้รับการยกย่องจำนวน 12 คน ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นางคำสอน สระทอง (ประณีตศิลป์ - ทอผ้า) นายเดโช บูรณบรรพต ภาพถ่าย) นางลาวัณย์ อุปอินทร์ (จิตรกรรม) นายเสนอ นิลเดช (สถาปัตยกรรมไทยประเพณี) สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ นางชูวงศ์ ฉายะจินดา นายธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑรูย์ ธัญญา) นางเรืองอุไร กุศลาสัย สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (ดนตรีไทยสากล) นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน) นายสมบัติ เมทะนี (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) นายหะมะ แบลือแบ (มะยะหา) (การแสดงพื้นบ้าน – ดีเกร์ฮูลู) ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจะเข้ารับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ