ลานบ้านกลางเมือง "บูรพา โชติช่วง" ส่อง "ไทย–เมียนมา" เชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรม

ปัจจุบันไทยกับเมียนมาในงานมิติวัฒนธรรมระดับภาครัฐมีการเชื่อมสัมพันธ์ใกล้ชิด
อีกครั้งของการเดินทาง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมต.กระทรวงวัฒนธรรมของไทย กระชับความสัมพันธ์กับ นายตูระ อ่อง โก (H.E. Mr. Thura Aung Ko) รมต.กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงย่างกุ้ง ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการหารือความร่วมมือกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศาสนสัมพันธ์พระพุทธศาสนาให้แน่นแฟ้น ในการนี้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช ดร.พระภัตทันตะ กุมารภิวังสา สมเด็จพระสังฆนายกแห่งเมียนมา

นายวีระ กล่าวการหารือกับนายตูระ ครั้งนี้ว่า ในด้านการส่งเสริมศาสนิกสัมพันธ์พระพุทธศาสนา ทั้งไทยและเมียนมาต่างมีประชากรนับถือศาสนาพุทธมากในประเทศของตน ไทยร้อยละ 93.20 เมียนมาร้อยละ 87.90 ทางเมียนมาได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ส่งคณะสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยทางเมียนมาได้กล่าวรู้สึกประทับใจศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีอย่างยิ่งใหญ่ นำหลักธรรมเป็นเข็มทิศนำทางชีวิต ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม สวัสดิมงคลแก่ตน ครอบครัว และประเทศชาติ

ในขณะที่เมียนมา นอกจากภาครัฐส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีองค์กรทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ส่งเสริมระดับชาติและท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันของสองประเทศ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก “มาฆบูชาอาเซียน” “วิสาขบูชาอาเซียน” สานสัมพันธ์ไทย – เมียนมา นับเป็นความแข็งด้านศาสนิกสัมพันธ์ของสองประเทศ
ในส่วนงานวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนเสริมสร้างมรดกในอัตลักษณ์ซึ่งกันและกันให้เข็มแข็ง เช่นการแสดงรามายณะร่วมกัน ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา ครบรอบ 70 ปี มหกรรมการแสดงหน้ากากอาเซียน นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะร่วมสมัย ฯ ขณะเดียวกันเมียนมาให้การสนับสนุนปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมอาเซียน ปี 2562 โดยไทยจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอาเซียนตลอดทั้งปี และเผยแพร่ในเวทีโลก

นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้บริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลก กลุ่มเมืองโบราณศรีเกษตร อาณาจักรพยู (Pyu Ancient Cities) เมืองแปร ทางฝ่ายไทยมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลก และท่องเที่ยว เช่นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พร้อมสนับสนุนทักษะ ผู้เชี่ยวชาญระหว่างกันทั้งสองประเทศ
“ทั้งไทยและเมียนมาร่วมมือกันดำเนินงานด้านมิติศาสนา และวัฒนธรรม ต่างตระหนักภูมิใจในอัตลักษณ์มรดก อันเป็นรากฐานพลังผลักดันความร่วมมือในด้านอื่นๆ ตามมาทั้งเศรษฐกิจและสังคม ที่จะเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาไปด้วยกัน มิใช่เฉพาะภาครัฐเท่านั้นยังรวมไปถึงภาคประชาชน นำไปสู่บทบาทในฐานะประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” นายวีระ รมว.วัฒนธรรม กล่าว
อีกก้าวของสองประเทศ ไทย – เมียนมา ระดับภาครัฐเชื่อมสัมพันธ์มิติทางวัฒนธรรม

เจดีย์ชเวดากอง อยู่ช่วงบูรณะ

มรดกโลก เมืองโบราณศรีเกษตร อาณาจักรพยู

เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช ดร.พระภัตทันตะ กุมารภิวังสา สมเด็จพระสังฆนายกแห่งเมียนมา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม หารือกับนายตูระ อ่อง โก รมว.กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเมียนมา ณ กรุงย่างกุ้ง

Mr.U Win Kyaing ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันโบราณศิลป์ศึกษา เมืองแปร และ U Nyunt Han ที่ปรึกษาทางโบราณคดีเมียนมา (ขวา) นำชมเมืองโบราณศรีเกษตร

คณะกรรมการเจดีย์ชเวดากอง นำชม