นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า จากกรณีนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาได้ยื่นขอกู้ยืมปีการศึกษา 2561 แต่ยังไม่ได้รับเงินนั้น สาเหตุดังกล่าวเกิดจากสถานศึกษายังมีข้อติดขัดในการดำเนินการตามเงื่อนไขของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมกับกองทุน พ.ศ.2560 ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกรายได้รับเงินกู้ยืมไปแล้ว ส่วนผู้กู้ยืมรายใหม่ในปีการศึกษา 61 ยังไม่สามารถให้กู้ยืมได้ และจากการที่กองทุนได้รวบรวมเอกสารการยื่นขอกู้ยืมของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมาตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารทั้งหมดยังไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ขอกู้ยืม เป็นต้น

ทั้งนี้ หลังจากนี้กองทุนจะนำเสนอแนวทางการแก้ไขต่อคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุน และคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งกองทุนไม่ได้นิ่งนอนใจและเข้าใจถึงความเดือดร้อนของนักศึกษาผู้กู้ยืมทุกคน แต่การดำเนินงานของสถานศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพราะกองทุนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเงินทุนหมุนเวียนที่มาจากภาษีของประชาชน เพื่อให้การกู้ยืมเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ให้เกิดความเสียหายในระยะยาวต่อไป ผู้จัดการ กยศ. กล่าวในที่สุด

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance