นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุโขทัย เขต 2 และ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  พร้อมศึกษานิเทศก์  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561  ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดสอบ วันที่ 2 ก.พ.2562 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 ก.พ.2562 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ณ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบในสังกัด