มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 รุ่นที่ 44) ระหว่างวันที่ 18 - 21 มี.ค.62 (คาบเช้าและคาบบ่าย) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยกำหนดฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 11 - 14 มี.ค.62 บัณฑิตรายงานตัวที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) คาบเช้า เวลา 04.30 - 05.30 น. และคาบบ่ายเวลา 08.00 - 09.00 น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีจริง ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ส่วนการฝึกซ้อมย่อยเป็นไปตามที่แต่ละคณะฯ โครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริการฯ กำหนด)

รายละเอียดดูได้จากwww.ru.ac.th หรือสอบถามได้ที่คณะ โทร. 0-2310-8000 ต่อคณะที่สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2310-8560 , 02-310-8564www.grad.ru.ac.th และโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร. 0-2310-8566-67 , 02-310-8549 www.phd.ru.ac.th