สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย สตาร์ทอัพ และวิสาหกิจเพื่อสังคมและชุมชนส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์ปัญหา 3 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, ชุมชนอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และชุมชนหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อาทิ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พลังงานทดแทน การบริหารจัดการน้ำ นวัตกรรมด้านการศึกษา พร้อมก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation Village) สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยโครงการที่ผ่านการพิจาณาจะได้รับทุนสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 1.5 ล้านบาท พร้อมนำผลงานนวัตกรรมขยายผลไปยังพื้นที่เป้าหมาย ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการยื่นผลงานได้ที่ โทร. 02-0175555 ต่อ 550 เว็บไซต์ www.nia.or.th