ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานHA พื้นที่ จ.เชียงราย และระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน กรณี 13หมูป่า โดยมี นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย นพ.ศิริศักดิ์ นันทะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย และ นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เข้าร่วม

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานHA ในพื้นที่ จ.เชียงราย ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สาย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน  HA  ซึ่ง จ.เชียงราย ได้มีการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน หรือการจัดการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่เป็นระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอย่างดี โดยโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งนี้ ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA จาก สรพ.แล้ว ทั้งสามารถบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ได้ดี ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น มีระบบการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีระบบ เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในกรณีของ 13 หมู่ป่า ที่ทำให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ส่งผลให้น้องๆ หมู่ป่าและโค้ชได้รับการส่งต่อและเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว

"ประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ทั้งสิ้น 782 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.04 ของโรงพยาบาลทั้งหมด เป็นโรงพยาบาลภาครัฐ 699 แห่ง และภาคเอกชน 83 แห่ง โดยเปอร์เซ็นต์การรับรองประกอบด้วย ประเภทโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 77.85 โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 88.54 โรงพยาบาลศูนย์ ร้อยละ 87.88 โรงพยาบาลรัฐอื่นๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 73.44 โรงเรียนแพทย์/ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ร้อยละ 92.31 ขั้น 3 รวมโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองขั้นก้าวหน้ากรุงเทพมหานครสังกัด กทม.ร้อยละ 87.50" ผู้อำนวยการ สนพ. กล่าว

นพ.ศิริศักดิ์ นันทะ

นพ.ศิริศักดิ์ นันทะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย เปิดเผยว่า โรงพยาบาลแม่สาย เป็นโรงพยาบาลขนาดกว่า 100 เตียง ให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและผู้รับบริการจากประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งเน้นเรื่องการควบคุมโรคติดต่อชายแดนตามยุทธศาสตร์ของ อ.แม่สาย ซึ่งมี 3 โรค ประกอบด้วย  HIV วัณโรค และไข้เลือดออก ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้มีการประสานงานระหว่างต่างประเทศสร้างระบบการรักษา ระบบการควบคุม และระบบการส่งต่อผู้ป่วย ส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลใช้ระบบการส่งต่อระหว่างประเทศ หากคนไข้หนักจะส่งไปโรงพยาบาลเชียงราย หรือส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาระบบส่งต่ออย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบมาตรฐาน

"อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลยังพบปัญหาเรื่องระบบส่งต่อต่างประเทศ ที่จะต้องพัฒนาตอนนี้คือทำเป็นระบบ local ในแนวราบและการประสานงานระหว่างต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับระบบการเมืองของแต่ละประเทศ บางครั้งไม่มีการเซ็น MOU ระหว่างประเทศก็จะประสานงานเฉพาะพื้นที่แนวราบเท่านั้น ส่วน MOU ที่เซ็นในตอนนี้ คือ HIV ระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุขของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย กล่าว