กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าปลุกจิตสำนึกเด็กเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดทั้งการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ายั่งยืน

วันนี้ (24 ม.ค.62) พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ที่โรงเรียนหนองน้ำขุ่น ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น และโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน ซึ่งมีกิจกรรมการให้ความรู้ วิธีปกป้อง ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชนโคกโจด

พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เนื่องจากพื้นป่าเราถูกทำลายทำให้ป่าไม้ลดลง ดังนั้นเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในการปกป้องร่วมกันรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยการสร้างความตระหนักรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ สารเคมีปนเปื้อน ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลง วิธีการปกป้องรักษาและเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิมแหล่งกำเนิดต้นน้ำ ลำธารลำห้วย น้ำบาดาลให้คงอยู่

ตลอดทั้งเพิ่มเติมองค์ความรู้ปกป้อง บริหารจัดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในชุมชน และเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของผืนป่าร่วมกัน ร่วมปลูกป่าในใจด้วยกัน จะส่งผลให้ ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันที่จะช่วยกันปกป้อง และปลูกป่าเพิ่มเติม อาจจะเป็นบทพิสูจน์ว่า คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันป่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ขวัญชัย หาญประโคน /บุรีรัมย์