สืบเนื่องจาก “การเมืองไทย” เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นหรือแย่ลง ประชาชนมีความสุขหรือความทุกข์ หากการเมืองยังไม่นิ่งขาดความชัดเจนย่อมก่อให้เกิดปัญหาทับถม และสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างแน่นอน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ความกังวลใจของ 'คนไทย' ต่อการเมืองไทย ณ วันนี้” จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,071 คน ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2562 โดยผลสรุปมีดังนี้


“10 เรื่อง” ที่คนไทยกังวลใจเกี่ยวกับการเมืองไทย ณ วันนี้

1.วันเลือกตั้งไม่ชัดเจน กลัวไม่มีการเลือกตั้ง 48.46%

2.ความขัดแย้งแตกแยก ใส่ร้ายโจมตี ทำให้เกิดความวุ่นวาย 40.90%

3.เศรษฐกิจตกต่ำ นักลงทุนไม่เชื่อมั่น 36.69%

4.ทุจริต คอรัปชั่น ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง หาเสียงสกปรก 30.63%

5.การบริหารงานและเสถียรภาพของรัฐบาล 24.18%

6.การแก่งแย่งอำนาจ กอบโกยผลประโยชน์ 22.50%

7.ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย ขาดความน่าเชื่อถือ 21.29%

8.ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 17.55%

9.การปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง 16.34%

10.การปล่อยข่าว สร้างกระแส ข่าวเท็จ
ข่าวโคมลอย 15.59%