อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จ.ขอนแก่น ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำหนองหวาย ปลูกผักส่งตลาด ยกระดับชีวิตเกษตรกร

วันนี้ (20 ม.ค.62) นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ติดตามการใช้น้ำปลูกผักของแหล่งน้ำหนองหวาย ขนาดความจุ 99,500 ลบ.ม. เกษตรกร 40 ราย นำโดยผู้ใหญ่บ้านใช้พื้นที่คนละ 2-3 งาน ปลูกผักหลากชนิดตามความต้องการของตลาด อาทิ มะเขือ แตงกวา ผักกาด กะหล่ำดอก ผักลาบ

เกษตรกรกลุ่มนี้เริ่มปลูกผักเป็นปีที่ 2 ยังมีความต้องการความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งวางแผนการผลิต เป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดิน น้ำและผลิตผักปลอดภัย โดยทางสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ได้วางระบบน้ำส่งแปลงปลูก โดยใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และบริหารจัดการน้ำด้วยมิเตอร์เพื่อให้เกษตรกรร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกษตรกรให้ความสำคัญในการใช้น้ำและ ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีรายได้แน่นอนและลดค่าใช้จ่าย มีรายได้รายละเฉลี่ย 200-500 บาท/วัน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก