“วีระ”รมว.วัฒนธรรม มอบกรมศิลป์พิจารณาเมืองโบราณเวียงกุมกามเชียงใหม่ให้ท้องถิ่นดูแล
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน) ว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้รายงานผลการปฏิบัติราชการการดำเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เมืองโบราณเวียงกุมกาม เวียงท่ากาน และต้นจามจุรียักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน จ.เชียงใหม่ อุทยานธรรมะและหอศิลป์อินสนธิ์ วงศ์สาม จ.ลำพูน ต้นขะจาวรุกขมรดกของแผ่นดิน พิพิธภัณฑ์เมืองลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง การพัฒนาสินค้าและส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เป็นต้น

นายวีระ กล่าวอีกว่า ได้ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของอารยธรรมล้านนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่สู่ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เมืองเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกในปี 2563 ทั้งให้กรมศิลปากรพิจารณาความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเมืองโบราณเวียงกุมกามตามความพร้อมอีกด้วย