สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอาหารปลอดภัย ปลอดเหล้าบุหรี่ องค์พระปฐมเจดีย์ ด้วยการนำเจ้าหน้าที่ ออกซุ่มตรวจประเมินวัตถุดิบและอาหาร ตามร้านอาหารภาคกลางคืน ขององค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน 157 ร้าน รุกเข้มมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
โดยการดำเนินดังกล่าว ได้เปิดตัวขึ้นที่ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการดำเนินการเพื่อร่วมตรวจเยี่ยมถนนอาหารปลอดภัย ปลอดเหล้าบุหรี่ องค์พระปฐมเจดีย์ ภายใต้โครงการ “ถนนเทศาเขตปลอดบุหรี่ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้จัดขึ้น เพื่อควบคุมมาตรฐานการทำอาหาร

ทั้งนี้นางรัตนาวดี จูละยานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาล ที่สนับสนุนปีท่องเที่ยววิถีไทย บูรณาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เน้นให้มีการจัดการด้านความสะอาด สุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายดำเนินการพัฒนาสถาน ประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารของประชาชน และนักท่องเที่ยว ดังนั้นสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

โดยการดำเนินการ ได้มีการเจ้าหน้าที่ออกซุ่มตรวจประเมิน เก็บตัวอย่างวัตถุดิบและอาหาร ตามร้านอาหารภาคกลางคืน ขององค์พระปฐมเจดีย์ มาตรวจหาสารปนเปื้อน เพื่อให้เกิดความมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารของประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาถนน บริเวณ หรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมนุมของร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารให้เป็นถนนอาหารปลอดภัย และต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Taste) ไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ พร้อมติดป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร มีการจัดบริการช้อนกลาง มีส้วมสะอาด อ่างล้างมือให้บริการผู้ประกอบการอาหารและนักท่องเที่ยว และต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีทักษะในการสื่อสารได้ 2 ภาษา และมีป้ายชื่อร้านและเมนู 2 ภาษาด้วย