โครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าว GAP ครบวงจร ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ นั้นมีกระจายอยู่แทบทุกพื้นที่ของประเทศไทย ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกข้าวตามมาตรฐาน GAP

กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนาถัง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เป็นกลุ่มที่มีจุดเด่นในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในพื้นที่ มีตลาดรองรับการซื้อขายข้าวจากออเดอร์ ที่สั่งเข้ามาในแต่ละปี ถือว่าประสบผลสำเร็จในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และทำให้เกษตรกรยกระดับการผลิตข้าว และเพิ่มมูลค่าผลผลิต มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นางรัตนกร ไม้แดง ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนาถัง เล่าให้ฟังว่า ทางกรมการข้าวมีโครงการส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าร่วมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ก็เลยมาพูดคุยสอบถามกับเกษตรกร ว่าเรามาตั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่กันไหม ทางเกษตรอำเภอสนับสนุนให้รวมกลุ่มกันทำการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ พอตกลงกันเสร็จเรียบร้อยก็ขอสมัครเข้าร่วมโครงการ และทำมาตลอด จุดประสงค์ของการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ก็คืออยากให้สมาชิกภายในกลุ่มมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่มีหนี้สิน ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกข้าว และปัจจุบันนี้ทางกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนาถัง มีการพัฒนาจนได้รับรองมาตรฐานข้าว GAP เป็นการยกระดับการทำนาอีกอย่างหนึ่งของทางกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนาถังเลยก็ว่าได้ เพราะตั้งแต่เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานของกรมการข้าว ก็สามารถรู้จักการลดใช้สารเคมี รู้จักการใช้ปุ๋ยที่ถูกวิธี รู้จักการใช้สารชีวภัณฑ์ และรู้จักการปรับปรุงบำรุงดินให้ดินในพื้นที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยภายในกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนาถัง มีสมาชิกทั้งหมด 103 ราย ปลูกข้าวไว้ทานเอง และสีแปรรูปขาย ชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวออฟเลิฟ ปลูกข้าวบนที่ 1,931 ไร่ และปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 กข 1 ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ และข้าวหอมมะลิ 105 ทั้งยังขายตามออเดอร์ที่สั่งจองเมล็ดพันธุ์ข้าวอีกด้วย

กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านนาถัง เป็นกลุ่มที่มีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นด้าน ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้การเพาะกล้า ศูนย์ผลิตน้ำหมักชีวภาพ และศูนย์ผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อไว้ใช้ภายในกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ เป็นการจัดพื้นที่การเรียนรู้ไว้เป็นที่เฉพาะให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันได้ภายในกลุ่ม ทั้งยังเปิดศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อให้เกษตรใกล้เคียง หรือผู้ที่สนสามารถเข้ามาเรียนรู้การทำนาแบบครบวงจรได้ในพื้นที่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนาถัง

กิจกรรมที่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนาถังร่วมกันทำ คือมีการประชุมกลุ่ม 1 ครั้งต่อเดือน มีเกณฑ์การเก็บเงินสมาชิกภายในกลุ่มนาแปลงใหญ่เดือนละ 20 บาท เพื่อเป็นกองทุนไว้ใช้ในการซื้อของหรืออุปกรณ์ต่างๆไว้ใช้ร่วมกัน เวลาว่างสมาชิกก็จะมาช่วยกันแพ็คข้าว ที่เป็นผลผลิตแปรรูปของทางกลุ่ม และขายตามตลาดประชารัฐ มีผลตอบรับที่ดีต่อผู้บริโภค เพราะเป็นข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จากทางกรมการข้าว และสามารถการันกับผู้บริโภคได้ว่าเป็นข้าวที่ปลอดภัยจากสารพิษอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนาถัง มีความพึงพอใจต่อโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจร ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ซึ่งมีทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ที่มาช่วยทุ่นแรง ทั้งยังมีการอบรมให้ความรู้ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มนาแปลงใหญ่มากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการตลาดเชื่อมโยงข้าว GAP ครบวงจร ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ นี้เป็นโครงการที่ทำให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะชาวนา ในวงกว้างที่เห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งยังเสริมสร้างแรงจูงใจ มุ่งมั่น ในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ให้กับชาวนา เพื่อกระจายผลผลิตข้าวคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP ไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย