เกษตรฯ เปิดงาน “ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง” โชว์แหล่งพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอะราบิก้า ดันกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกตลาดโลก เตรียมทบทวนแนวทางอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.62 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ม.ค.62 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำประโยชน์ด้านงานวิจัยและพัฒนาการผลิตกาแฟอะราบิกา มอบต้นกล้ากาแฟอะราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 แก่กลุ่มเกษตรกร เยี่ยมชมนิทรรศการ เปิดการแข่งขันแข่งรถสามล้อดอย และเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรจัดงาน “ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการผลิต การแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ พร้อมต่อยอดพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิต และนำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอะราบิกาของกรมวิชาการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro tourism) ขุนวางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาป่า ซึ่งในพื้นที่สูงบางแห่งป่ามีความเสียหาย จึงต้องฟื้นฟูสภาพให้กลับมาสมบูรณ์ สามารถนำผลผลิตจากพื้นที่ป่ามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ ขณะเดียวกันยังดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย เช่น ดอยช้าง จ.เชียงราย เดิมเป็นป่าเสื่อมโทรม ต่อมาได้ฟื้นฟู โดยกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนให้ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ กาแฟ และมะคาเดเมีย ทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายและใช้หลักการตลาดนำการผลิต ทำให้ปัจจุบันผลผลิตกาแฟได้กระจายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟทั้งในพื้นที่สูงและตอนล่างให้มีศักยภาพ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ได้รายได้น้อย เพื่อให้กาแฟได้กลับมาเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศ โดยมีคณะอนุกรรมการพืชสวน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการส่งเสริมในเขตภาคเหนือตอนบน มีการเชื่อมโยงการแปรรูป การตลาด วิจัย ลดต้นทุน และพัฒนาพันธุ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นจึงต้องทบทวนแนวทางนี้อย่างจริงจัง” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ด้าน นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย 1.นิทรรศการวิชาการ “จากพระราชดำริแรกปี 2525 ถึงปี 2562...ก้าวสู่ปีที่ 35 แห่งการวิจัยและพัฒนากาแฟอะราบิกากรมวิชาการเกษตร” อาทิ แหล่งรวมพันธุ์และแหล่งสร้างนวัตกรรมกาแฟอะราบิกาพันธุ์ใหม่ เทคโนโลยีการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพกาแฟอะราบิกา การเชื่อมโยงการผลิตกาแฟอะราบิกาไทยสู่มาตรฐานกาแฟอะราบิกาโลก และทิศทางการพัฒนากาแฟอะราบิกาในอนาคต 2.เสวนาทางวิชาการ องค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตรต่อการพัฒนากาแฟอะราบิกาของไทย การสร้างอัตลักษณ์กาแฟไทยจากยอดดอยสู่สากล และการปรับโฉมการผลิตและเพิ่มมูลค่ากาแฟอะราบิกายุค 4.0 3.การแข่งขันเก็บผลกาแฟอะราบิกาคุณภาพ การแข่งรถสามล้อดอยวิถีชาวดอย และการแข่งขันถ่ายภาพภายใต้แนวคิด “ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง” และ 4.การสาธิตเทคนิคการชิมกาแฟและชิมกาแฟพิเศษ Best ASEAN Top 5 Coffee สาธิตการทำ Latte Art และสาธิตการชงกาแฟในรูปแบบต่างๆ ซึ่งงานดังกล่าวเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย