องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพของเด็กที่โรงเรียนบ้านบูโกะ จ. ปัตตานี ซึ่งเกิดเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงได้บุกยิงเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนที่อยู่ในโรงเรียนจนเสียชีวิต 4 นาย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางวันของวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม ในขณะที่นักเรียนกำลังรับประทานอาหารกลางวัน ข้อมูลระบุว่า มีเด็กรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และมีนักเรียนบางคนอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

เหตุรุนแรงดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เด็ก ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นอกจากนี้ เด็กที่อยู่ในเหตุการณ์อาจต้องเผชิญกับผลกระทบทางจิตใจในระยะยาว อีกทั้งยังอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปโรงเรียน ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลเสียต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็กๆ ในอนาคต

เด็กและครอบครัว ตลอดจนครูและบุคลากรของโรงเรียนควรได้รับการช่วยเหลือทางด้านจิตใจ โดยควรมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางจิตใจ และให้การเยียวยาที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป

ยูนิเซฟขอประณามเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนทุกแห่ง สถานศึกษาต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน เด็กๆ จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อพวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการปกป้องคุ้มครอง ดังนั้นโรงเรียนจะต้องเป็นที่ที่มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง มิใช่เป็นสถานที่แห่งความรุนแรง

กองทุนประกันวินาศภัย