อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนหมอดินอาสา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” จ.นครศรีธรรมราช พร้อมหารือจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขังสวนส้มโอทับทิมสยาม

เมื่อวันที่11 ม.ค.62 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ผู้อำนวยการสถานี ผู้อำนวยการกลุ่มหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ศูนย์ราชการนาสาน อ. พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน ปาบึก เบื้องต้นด้านพืช จำนวน 23 อำเภอ 125 ตำบล 1,525 หมู่บ้าน จำนวนเกษตรกรประสบภัย 121,053 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรคาดว่าจะเสียหาย 125,931 ไร่ จำแนกเป็นนาข้าว คาดว่าจะเสียหาย 27,207 ไร่ พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 3,573 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ คาดว่าจะเสียหาย 96,151 ไร่ อยู่ระหว่างการรับแจ้งความเสียหายจากเกษตรกรและให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ และหน่วยบริการแนะนำการจัดการดินเคลื่อนที่ ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหมอดินอาสาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ณ บ้านนายปาน ชูพันธ์ หมอดินอาสาประจำตำบลบางจาก โดยมีหมอดินอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางไปศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอ.ปากพนัง หมู่ที่ 13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง และบ้านวัวหลุง หมู่ที่ 5 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน เกษตรกร และหมอดินอาสา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือแนวทางการสำรวจออกแบบงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยามอีกด้วย