PTT-KV-DJSI-Online

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า ตามที่พื้นที่หลายจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยรับผลกระทบและถูกกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึก ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ส่งผลให้ประชาชนรวมถึงลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับความเดือดร้อนนั้น

บริษัทฯ จึงได้ออก 4 มาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ที่ประสบภัยดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) ประกอบด้วย สุราษฎ์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ และภาค 9 (สงขลา) ประกอบด้วย สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสตูล ดังนี้

1. กรณีกรมธรรม์ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วันนับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม

2. กรณีกรมธรรม์ขาดอายุ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาอัตโนมัติในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 หากมีการขอต่ออายุกรมธรรม์ หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาอัตโนมัติ บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยและการตรวจสุขภาพ

3. กรณีกรมธรรม์มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยหากชำระคืนเงินกู้ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติเต็มจำนวน ภายใน 6 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระ

4. กรณีกรมธรรม์สูญหายหรือเสียหายจากเหตุการณ์ประสบภัยนี้ บริษัทฯจะดำเนินการออกกรมธรรม์ทดแทนให้ใหม่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง