อาชีพการทำนา เป็นอาชีพหลักที่ทำให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงและมีอาชีพที่ยั่งยืน กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเกียรติเจริญ ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เริ่มต้นมาจากเกษตรกรต่างคนต่างทำนาแบบวิถีชนบททั่วไป จากนั้น กรมการข้าว ได้เข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเข้าด้วยกัน เป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ จึงช่วยกันคิดช่วยกันทำ ช่วยกันสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง โดยมีสมาชิกทั้งหมด 100 ราย มีอาชีพการทำการเกษตรเป็นหลัก ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ที่การตลาดต้องการ มีการช่วยเหลือและส่งเสริมการทำการเกษตรนาแปลงใหญ่ปลูกข้าวมาตรฐาน GAP จากกรมการข้าว ข้าวที่ผลิตต้องปราศจากสารเคมี และภายในกลุ่มยังช่วยกันผลิตปุ๋ยใช้เองและบรรจุถุงขายออกสู่ท้องตลาด การทำปุ๋ยยังเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเกียรติเจริญอีกด้วย

นางชนิดา ศรีละ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเกียรติเจริญ เล่าว่า การผลิตปุ๋ยใช้เองของทางกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเกียรติเจริญนั้น ทำให้กลุ่มสมาชิกลดใช้สารเคมีที่ มีสารพิษทั้งต่อพืช ต่อคน ต่อสัตว์ และยังส่งผลเสียไปยังสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ภายในกลุ่มจึงหันมารณรงค์ร่วมกันภายในกลุ่ม บุคคลในชุมชน และโรงเรียน ให้หันมาใช้น้ำหมักและปุ๋ยที่ทำขึ้นเองเพราะสมาชิกภายในกลุ่มส่วนมากเลี้ยงวัว ควาย ทางกลุ่มก็นำมูลสัตว์เหล่านั้นมาผลิตใช้เอง นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการผลิตปุ๋ย เพื่อเป็นอาชีพเสริม ให้แก่กลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่บ้านเกียรติเจริญ การผลิตปุ๋ยใช้เองนั้นยังช่วยให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านเกียรติเจริญยังส่งเสริมให้เด็กนักเรียนร่วมกันใช้ปุ๋ยที่ผลิตขึ้นเองเพื่อนำมาใช้ที่แปลงผักเรียนรู้ของทางโรงเรียนบ้านเกียรติเจริญอีกด้วย

ผลผลิตที่ได้จากโครงการนาแปลงใหญ่ที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP นั้นทางกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเกียรติเจริญ นำมาแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ ข้าวกรอกใส่ขวดน้ำโพลาลิตร ซึ่งสามารถเก็บความชื้นได้ดี และขายเมล็ดพันธุ์ข้าวออกสู่ตลาดได้นราคาที่สูงกว่า และสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายข้าว GAP ผลผลิตที่ได้แต่ละปีเป็นที่น่าพอใจ เพราะสมาชิกภายในกลุ่มมีการร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

จะเห็นจะได้กว่า โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจร ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ กรมการข้าวจะเข้าไปช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาให้แต่ละกลุ่มในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน อุปกรณ์ทุนแรงต่างๆ และเข้าไปให้การอบรมการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงนาของเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่แทบทุกระยะการผลิต พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบว่าผลผลิตข้าวที่ได้มานั้นผ่านตามมาตรฐานข้าว GAP ที่ทางกรมการข้าวกำหนดไว้หรือไม่

กว่าที่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเกียรติเจริญจะประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบทุกวันนี้นั้น ต้องลองผิดลองถูกในการทำนาอยู่บ่อยครั้ง ทั้งยังขาดความรู้ การปลูกข้าวที่ถูกวิธี ขาดทั้งอุปกรณ์ในการผลิตข้าว กรมการข้าวจึงเข้ามาส่งเสริมปัจจัยในการผลิตต่างๆทั้งเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ แจกจ่ายให้กับทางสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ ส่งเสริมในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องหยอดข้าว โรงสีข้าว เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเกียรติเจริญ ใช้เป็นปัจจัยในการควบคุมการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ต่อไป