“ประมง -เจ้าท่า-สมาคมประมง” ปูพรม 22 จังหวัดชายทะเลลงตรวจสอบการมีอยู่จริงของเรือประมง 571 ลำ ป้องกันการสวมสิทธิ์ก่อนจะนำออกนอกระบบ

วันนี้ (10 ม.ค.62) นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูลสภาพเรือประมงในพื้นที่ ทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล โดยในแต่ละจังหวัดจะประกอบไปด้วยคณะทำงานฯ จำนวน 6 คน ได้แก่ ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค เจ้าพนักงานตรวจเรือ ผู้แทนสมาคมประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนักวิชาการประมง ซึ่งจะทำหน้าที่ประเมินสภาพเรือประมงในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะทำงานประเมินราคาฯ กำหนด นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเรือประมงทั้งภาพถ่าย เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลการประเมินเรือทั้งหมดส่งให้คณะทำงานประเมินราคาฯ ดำเนินการต่อไป ล่าสุด คณะทำงานชุดดังกล่าว ทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ได้เริ่มลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความมีอยู่จริงของเรือที่แจ้งความประสงค์นำออกนอกระบบ กลุ่มที่ 1 ซึ่งในขณะนี้มีจำนวน 571 ลำ

สำหรับเกณฑ์การประเมินเพื่อรับค่าชดเชยในการนำเรือประมงออกนอกระบบนั้น จะประเมินจากโครงสร้างของเรือ โดยเกณฑ์การให้น้ำหนักคะแนนแต่ละโครงสร้าง จะพิจารณาจากสภาพไม้และปริมาณไม้ที่ใช้ในการประกอบเป็นโครงสร้างแต่ละส่วน จำนวน 4 ส่วน ได้แก่ 1.เปลือกเรือ 2.พื้นเรือ ดาดฟ้า 3.กงเรือ กระดูกงู และ4.เก๋งเรือ

นอกจากนี้ เรือประมงดังกล่าว จะต้องแสดงหลักฐานรายละเอียดของเรือประมง อาทิ อัตลักษณ์ การตรึงพังงา สถานที่จอดเรือ เพื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายเมื่อปี 2558 หรือปี 60 เพื่อยืนยันการมีอยู่จริงและป้องกันการสวมสิทธิ์ของเรือประมงที่จะนำออกนอกระบบ โดยการประเมินค่าชดเชย จะคำนวณจากราคาอ้างอิง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

"ทั้งนี้ การประเมินสภาพเรือประมงที่จะนำออกนอกระบบ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 มกราคมนี้ หลังจากนั้น คณะทำงานประเมินราคาฯ จะจัดทำสรุปผลการประเมินราคาเรือเป็นรายลำ และรวบรวมสรุปจำนวนเรือและราคาประเมินทั้งหมด เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากเจ้าของเรือประมงที่ประสงค์นำเรือออกนอกระบบที่มีจุดจอดเรือ ณ จังหวัดต่างๆ เร่งติดต่อกับสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์ประสานงานการนำเรือออกนอกระบบ โทร. 0 2561 0543 และสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด “รองอธิบดีกรมประมงกล่าว