เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำคณะผู้บริหาร ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วยนายรัตนะ สวามีชัย, พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเจริญชัย พรรณาภพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. นายวีระพงษ์ พลธิรักษา ผู้ตรวจราชการกรม นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายสุริยน พัชรครุกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นางศุลีพร เวชวิฐาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.61-19 ม.ค.62 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความงดงามของความเป็นไทย ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสานต่อบุญไปยังผู้ประสบภัยด้านต่างๆ

บรรยากาศภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน งานประดิษฐ์ไทย การสาธิตการทำอาหารชาววัง บันทึกภาพสามมิติแห่งความทรงจำ การถ่ายภาพย้อนยุค สำหรับบริเวณสนามเสือป่าได้ออกร้านงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านจิตอาสา 904 โรงพักโบราณจำลอง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาแจ้งความและจัดทำเอกสารสำคัญเป็นที่ระลึก และการเสดงบนเวทีจากศิลปินมากมาย