การเคหะแห่งชาติประเดิมงานใหญ่รับปีใหม่ 2562 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) และอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) รวมมูลค่าราคากลางกว่า 1,500 ล้านบาท

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย นั้น การเคหะแห่งชาติได้ทำการประชาสัมพันธ์การรื้อถอนอาคารแฟลตที่ 18 - 22 ให้ผู้อยู่อาศัยเดิมได้รับทราบ เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 ทั้งยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารแฟลตดังกล่าว ซึ่งจะต้องทำการรื้อถอนอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ส่งกระทบต่อการอยู่อาศัยของชาวชุมชนดินแดง โดยบริษัท แก่นนคร คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารในระยะเวลา 90 วัน เริ่มเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ในระหว่างนี้ การเคหะแห่งชาติเตรียมจะประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักอาศัย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) สูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย บริเวณซอยหมอเหล็งและถนนดินแดง 1 เขตดินแดง กรุงเทพฯ ราคากลาง 867,026,000 บาท และโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) สูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย อยู่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ สนามกีฬาไทย - ญี่ปุ่น ถนนมิตรไมตรีและถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ ราคากลาง 711,250,000 บาท

สำหรับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา โดยเป็นอาคารสูงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม มีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) สำหรับโครงการแปลง A (อาคาร A1) วงเงินไม่น้อยกว่า 436,000,000 บาท ส่วนโครงการแปลง D1 (อาคาร D1) ต้องมีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) วงเงินไม่น้อยกว่า 368,000,000 บาท และเป็นผลงานภายในประเทศไทยไม่เกินระยะเวลา 10 ปีนับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nha.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2351 6144 ในวันและเวลาราชการ