โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) เข้ารับการประเมินจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมี น.ส.สุจิตร สุวภาพ เลขานุการจากสมาคมห้องสมุด แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, น.ส.นวภรณ์ ซังบุดดา ข้าราชการบำนาญ สพฐ. และน.ส.ประนอม เพ็งพันธ์ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นผู้ประเมินห้องสมุดดีเด่น มี ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูบรรณารักษ์ และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ณ ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม