เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ "คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ" ความว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ซึ่งวันเด็กประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ส่วน "สารวันเด็ก" ของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้กับเด็กๆ นั้นมีใจความว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิด และทำสิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คำขวัญวันเด็กที่มอบให้ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม  รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รัก และยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ

เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และประเทศชาติต่อไป

ด้าน พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสุข สนุกสนาน การเรียนรู้และการพัฒนาปัญญาอันเป็นความปรารถนาดีจากกระทรวง พม. ที่ส่งต่อให้เด็กๆด้วยมุ่งหวังให้เด็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่พึงมีต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

ขณะที่ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่าสำหรับปีนี้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงาน วันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2562 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ภายใต้หัวข้อ “ เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของท่านนายก (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดยมีหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. และภาคเอกชน ร่วมจัดบูธและแจกของรางวัล ได้แก่ กรม ดย. กรม สค. กรม พส. กรม พก. กรม ผส. พอช. การเคหะแห่งชาติ บูธเครือข่าย เช่น สภาเด็กและเยาวชน มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน (คาเฟ่อเมซอน) ซีพีแรม ธนชาติโบรกเกอร์ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน บริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด บริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัด และบริษัทแลคตาซอยจำกัด

โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 6 โซน กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชการที่ 10 เรื่องจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กในอุปการะของสถานสงเคราะห์ โซนกิจกรรมภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย และกลุ่มเยาวชน ได้นำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกผ่านนิทรรศการ (KID DO) เช่น การคัดแยกขยะ การอ่านออกเสียง และการปลูกต้นไม้ กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ การแสดงดนตรี เกมและจับสลากของขวัญพิเศษ นอกจากนี้สถานรองรับเด็กสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนทั้ง 30 แห่ง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กในสถานรองรับ โดยมีภาคธุรกิจเอกชนร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆพร้อมกัน ทั่วประเทศเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย