ทั้งเทคโนโลยี และวัฒนธรรม ภาษา ระหว่างรร.สรรพวิทยาคม และSeoul Technical High School จากเกาหลี เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในโลกที่ไร้พรมแดน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.62 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  (สุโขทัย-ตาก) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก กิจกรรม “ค่ายแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนสรรพวิทยาคม และโรงเรียนSeoul Technical High School ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี” จัดโดยงานห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีนายศราวุธ ทังดิน ปลัดอาวุโส อำเภอแม่สอด กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

ทั้งนี้ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)  กับโรงเรียน Seoul Technical High School ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จริง เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริง เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ ในสังคม วัฒนธรรม และภาษาที่ต่างกัน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา และการเรียนการสอนในหน่วยงานของนักศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อหาประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานในต่างประเทศ และนำมาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ

สำหรับผู้เข้าร่วมคือนักเรียนนักศึกษาจากทั้ง 2 โรงเรียน จำนวน 100 คน ผู้บริหารครูและบุคลากรจำนวน 30 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-13 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ก่อนเดินทางกลับในวันที่ 13 ม.ค.นี้