นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรเวียงกุมกามของภายในอาคารศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ซึ่งได้เปิดไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยใช้ระบบมัลติมีเดียเข้ามาเสริมเพื่อให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม และประวัติศาสตร์ล้านนา ภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 5 ห้อง ได้แก่ ห้องแสดงพระราชประวัติพญามังราย การปกครอง ผ่านการฉายวีดิทัศน์บนจอแสดงขนาดใหญ่ ห้องวิถีชีวิตเวียงกุมกาม แสดงเรื่องราวถือกำเนิดเวียงกุมกาม จวบจนถึงการล่มสลายหลังอุทกภัยครั้งใหญ่ นำเสนอผ่านการฉายวีดิทัศน์ลงบนภาพจิตรกรรมฝาผนัง 360 องศา ห้องสถาปัตยกรรมของวัดสำคัญในเวียงกุมกาม ห้องศิลปกรรม โบราณวัตถุ และห้องโบราณคดี จัดแสดงการขุดค้นพบนครโบราณใต้พิภพ ซึ่งศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของเชียงใหม่.