“กฤษฏา" ตั้งศูนย์บัญชาการพายุปาบึก ระดมกำลังทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหาย เปิดศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่

วันนี้ (5 ม.ค.62) นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและบัญชาการณ์สถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศอบ.กษ.) พายุโซนร้อนปาบึก เปิดเผยว่า นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้เปิดศูนย์อำนวยการและบัญชาการสถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศอบ.กษ.) พายุโซนร้อนปาบึก ขึ้น เพื่อติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล และความต้องการช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสรุปรายงานสถาการณ์ภาพรวมเป็นรายวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ณ ห้องปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 137 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้มีการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 ม.ค.62 ที่ผ่านมา เพื่อหารือวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ โดยแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่จากแต่ละหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้ประสานงานเพื่อแจ้งข่าวสารและรับรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ โดยจะสรุปรายงาน 2 ช่วงให้ทราบ (เช้า-เย็น) พร้อมกันนี้ให้แต่ละหน่วยงานไปตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ขณะนี้ กรมชลประทาน และกรมปศุสัตว์ ได้จัดตั้งแล้ว ส่วนหน่วยงานอื่นๆ กำลังเร่งดำเนินการ

อีกทั้ง ได้แจ้งไปยังเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อให้เตรียมการรับมือ และประสานงานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด โดยศูนย์ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ จะเข้าไปช่วยเสริมในการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ประชาชนร้องขอ รวมทั้งประเมิน วิเคราะห์ สถานการณ์เพื่อจัดทำพื้นที่เสี่ยงด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และแผนป้องกันและเผชิญเหตุ ตลอดจนบูรณาการข้อมูลสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือ และแจ้งแผนเผชิญเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบเพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุด กระทบผลผลิตทางการเกษตร พืช สัตว์ ประมง ให้น้อยที่สุด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมการดังกล่าวตั้งแต่ก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นแล้ว

“ทุกหน่วยงานจะเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรและเข้าให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถขุด ด้านปศุสัตว์ กำหนดจุดอพยพสัตว์ สำรองเสบียงสัตว์ ด้านพืช ด้านประมง กามส่งเสริมการเกษตร และกรมประมงได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกด้วยแล้ว”นายสุรจิตต์ กล่าว