PTT-KV-DJSI-Online

วันนี้วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ
พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย วัดโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ชาวบ้านเรียก “หลวงพ่อโต” ประทับบนชุกชีเป็นฐานสิงห์ย่อมุมสิบสอง
วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นวัดเก่าแก่ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระราชหัตถเลขา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2242 – 2244 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8) เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสถานที่ประสูติของพระองค์
พระอุโบสถเป็นโบราณสถาน ภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ชาวบ้านเรียก "หลวงพ่อโต" ประดิษฐาน ชาวโพธิ์ประทับช้างและพุทธศาสนิกชนต่างเลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อโตยิ่งนัก

เกร็ดความรู้: บูรพา โชติช่วง เรียบเรียง