มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก (ศชพ.มรส.) ระหว่างวันที่ 3 - 6 มกราคม 2562 ณ สถานีตำรวจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี U.Pol โดยสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และชมรมกู้ชีพ - กู้ภัย มรส. สามารถแจ้งเหตุการณ์ และขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศชพ.มรส. โทร. 077-913317 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ ดร.บรรเจิด เจริญเวช ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (รก.) เป็นผู้อำนวยการ ศชพ.มรส.

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บท.(เสาร์ – อาทิตย์)ในระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2562 ทั้ง 2 ศูนย์การศึกษา(สุราษฎร์ธานี ,อำเภอเกาะสมุย)เพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุ "ปาบึก" ในช่วงวันที่ 4 - 5 มกราคม 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติยังมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติจนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น จะแจ้งให้นักศึกษาทราบทันที