ก.วัฒนธรรมให้กองทุนพัฒนาสื่อฯสนับสนุนละครอิงประวัติศาสตร์ชาติไทย หารือปรับปรุงเกณฑ์สื่อสร้างสรรค์ยื่นขอรับทุนฯง่ายขึ้น

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้มอบหมายให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ และเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของกองทุนสื่อปลอดภัยฯ เพิ่มเติม 3 คณะ ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการฯด้านการเฝ้าระวังสื่อ 2.คณะอนุกรรมการฯด้านนวัตกรรมสื่อ และ3. คณะอนุกรรมการฯด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจทั้ง 3 ด้านนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ได้กำชับให้การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ดำเนินการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เช่น การสนับสนุนการผลิตละครอิงประวัติศาสตร์ไทย และละครเรื่อง “ประเทศไทย” เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมและความเป็นไทย รวมทั้งสนับสนุนการผลิตและช่วยเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น อาทิ สปอตหรือคลิปวีดิโอที่หน่วยงานต่างๆ ผลิตขึ้น โดยมีเนื้อหารณรงค์และสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีไปสู่สังคมไทยในวงกว้าง

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ยังได้มีการหารือระหว่างคณะอนุกรรมการการบริหารกองทุนสื่อปลอดภัยฯและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ในคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในปี 2562 เพื่อให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หลากหลายด้านมากขึ้น เช่น สื่อเพื่อผู้พิการ สื่อเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม สื่อเพื่อการศึกษา สื่อเพื่อให้ความรู้กฎหมาย เป็นต้น และมีการแยกประเภทสื่อ เช่น สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งกระบวนการยื่นขอรับทุนสนับสนุนไม่ควรยุ่งยากและซับซ้อน รวมถึงตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนมีความหลากหลาย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ทั้งนี้ อาจจะแบ่งกลุ่มของผู้ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสื่อปลอดภัยฯออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ กลุ่มผู้ผลิตสื่อสมัครเล่นแต่มีผลงานโดดเด่น และกลุ่มผู้ผลิตสื่อที่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งกลุ่มหลังสุดนี้อาจจัดประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นนำผู้ที่ได้รับรางวัลมาจัดอบรมความรู้ด้านการผลิตสื่อเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้ก้าวเข้าสู่การเป็นมืออาชีพในอนาคต” นายวีระ กล่าว

ภาพประกอบ