PTT-KV-DJSI-Online

มูลนิธิดอยเวียงแก้ว จัดงานประจำปี ฉลองอายุวัฒนมงคล 55 ปี วันที่ 7-9 มกราคม 2562 นี้ ถวายแด่พระครูบาบุญชุ่ม ณ วัด พระธาตุดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน เชียงราย แจกเหรียญที่ระลึก รุ่น “เมตตาบารมี”ให้แก่บรรดา พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานทุกคนโดยไม่คิดมูลค่า

พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ เป็นพระสงฆ์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยบารมี 30 ทัศ คือ ทาน ศีล เนกขัมม ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา อย่างครบถ้วน ท่านได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอน อันเป็นอมตะธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และโปรดเวไนยสัตว์ ที่ยังไม่ตื่นรู้ถึงถึงภัยแห่งวัฏสงสาร ให้ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา มีการเวียนว่ายตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วน อันเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง

กรณี 13 หมูป่า ที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอนเป็นเวลานานหลายวัน แต่ยังไม่อาจช่วยเหลือออกมาได้นั้นทั้งที่ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศจะได้ร่วมมือกันระดมความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแล้วก็ตาม จนในที่สุด ความเมตตาจากพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ก็ได้แผ่ มายัง 13 หมูป่า และคณะที่เข้าไปทำการช่วยเหลือ โดยที่ท่านได้เดินทางมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายกันในสถานที่ถ้ำหลวงแห่งนั้น อย่าได้จองเวรซึ่งกันและกัน อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ให้เมตตา 13 หมูป่า ที่บิดา มารดาและครอบครัว ได้รอความหวังอยู่อย่างทุกข์ทรมานให้ได้พบหน้ากันด้วยอาการครบ 32 อีกครั้ง ซึ่งในที่สุด ความสำเร็จก็บังเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์

มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ซึ่งถือกำเนิดมาจากการที่พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้ดำริ ให้จัดตั้งศาสนสถานอันประกอบด้วย สถานปฏิบัติธรรม สวนสมุนไพร พระธาตุเจดีย์ วิหาร ศาลาราย พระพุทธเจ้าองค์ปฐม โรงทาน เป็นต้น ที่บริเวณดอยเวียงแก้ว อันเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทั้งใน และต่างประเทศ ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไปในอนาคต

ในวันที่ 7-9 มกราคม 2562 นี้ มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ได้จัดงานประจำปี ฉลองอายุวัฒนมงคล 55 ปี ถวายแด่พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสี ภิกขุ ซึ่งได้มีการจัดเป็นประจำทุกปี ที่ พระธาตุดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยในปีนี้ ทางมูลนิธิดอยเวียงแก้ว ได้รับอนุญาตจาก พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร สร้างเหรียญที่ระลึก รุ่น “เมตตาบารมี”ไว้เพื่อแจกจ่าย ให้แก่บรรดา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เดินทางมาร่วมงานทุกคน โดยไม่คิดมูลค่า

ขออานิสงส์ของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า บารมี 30 ทัศ โดยเฉพาะ เมตตาบารมี ของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ จงโปรดดลบันดาลประทานพร ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้รับความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ดวงตาเห็นธรรม รำ่รวยเงินทอง ธนสารสมบัติพิพัฒน์บริวาร ทุกท่านทุกประการด้วยเทอญ