“สี่มือ สองแรง เปลี่ยนแปลงสวนเมี่ยง สู่ความพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ”คำขวัญประจำศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสาน ของ “นายอุ่นเรือน เกิดสุข” เกษตรกรตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

นายอุ่นเรือน เกิดสุข หนึ่งตัวอย่างที่ดีของการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

ก่อนเดิม นายอุ่นเรือน ประกอบอาชีพทำไร่เมี่ยง ร่วมกับทำสวนกาแฟ ซึ่งเป็นอาชีพที่ยึดถือปฏิบัติมาตามบรรพบุรุษ รายได้จากการประกอบอาชีพจะได้เฉพาะช่วงเวลาที่พืชให้ผลผลิตเท่านั้น ส่วนเวลาที่เหลือในรอบปี ต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งรายได้ที่ได้รับยังไม่มีความแน่นอน แต่หลังจากได้เรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ศูนย์ส่งเสริมพืชสวนเชียงใหม่ (ชื่อในขณะนั้น) ได้เปลี่ยนแปลงไร่เมี่ยง พื้นที่ดินของตนให้มีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ปลูกไม้ผล ซึ่งมุ่งเน้นพันธุ์พืชที่สามารถเจริญเติบโตในสภาพพื้นที่ได้ดี จำหน่ายสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ โดยเลือกที่จะปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ขาวทองดี ท่าข่อย ปลูกเงาะโรงเรียน มะไฟ ทุเรียน กระท้อน มะขามป้อม ผลไม้พื้นบ้านให้ราคาดีไม่ต้องดูแลมาก ปลูกพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้านในท้องถิ่น เช่น ลิงลาว ผักกูด เป็นต้น ผลผลิตเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและราคาดี เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ไว้เป็นแหล่งอาหาร

และกิจกรรมที่สำคัญ รวมถึงข้อได้เปรียบของพื้นที่ บนพื้นที่สูง สภาพอากาศค่อนข้างเย็นตลอดปี นายอุ่นเรือน จึงเลือกที่จะเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยเฉพาะเห็ดหอมที่ชอบอากาศเย็น เกษตรกรสามารถมีผลผลิตจำหน่ายได้ตลอดปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรพื้นราบ ที่สามารถเพาะได้ในเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้น นอกจากเห็ดหอมแล้ว ยังได้นำเห็ดชนิดต่างๆ เข้ามาผสมผสาน เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดลมป่า และเห็ดหลินจือ รวมไปถึงกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า

จากผลความสำเร็จในอาชีพดังกล่าว สวนของนายอุ่นเรือน จึงได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสาน” พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ในการเป็นวิทยากร การสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้มีความพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน นายอุ่นเรือน ได้ยึดถือปฏิบัติในอาชีพเดิมที่บรรพบุรุษมอบให้ และผสมผสานกิจกรรมต่างๆ เพิ่มไปอย่างลงตัว พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นตามลำดับ มีเงินเก็บออม สามารถส่งบุตรสาวให้ได้รับการศึกษาในระดับสูง สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้อุดมการณ์ เรียนรู้กิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม รักในบ้านเกิดเมืองนอน

การน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้จนเป็นสถานที่เรียนรู้ตัวอย่างที่ดีของการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง ที่แวดล้อมด้วยบรรยากาศในอ้อมกอดของขุนเขา เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่เหมาะสำหรับผู้สนใจหรือเยาวชนได้เข้ามาพักพิงอาศัย เรียนรู้อย่างใกล้ชิด สัมผัสองค์ความรู้ละน้อมนำแนวพระราชดำริ เป็นทางสว่างของวิถีชีวิต การกินอยู่ที่ไม่ฝืนธรรมชาติแต่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล บริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีจิตใจพร้อมจะเป็นผู้ให้อย่างเต็มที่ สัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้เสมอในทุกครั้งของการมาเยือน