กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อย่าลืมต่อทะเบียน วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

วันนี้ (2 ม.ค.61) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า วิสาหกิจชุมชน เป็นการรวมตัวทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดคุณค่า สร้างรายได้ มุ่งสู่ประโยชน์ของกลุ่ม โดยภาคประชาชนเป็นผู้ดำเนินการ และมีหน่วยงานภาครัฐคอยสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เข้ามาต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 1-30 มกราคม 2562 โดยต้องเป็นกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ต้องมีการดำเนินการจริงอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน พร้อมยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ ประกอบด้วย แบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (แบบ สวช. 03) แผนประกอบการ ผลการดำเนินงาน และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหากวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม่ดำเนินการมาต่อทะเบียน กรณีไม่มายื่นต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน กรมส่งเสริมการเกษตรจะออกหนังสือแจ้งเตือนการต่อทะเบียน และหากไม่มาดำเนินการตามหนังสือแจ้งเตือน จะถูกเพิกถอนทะเบียนและถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม และรีบยื่นต่อทะเบียนให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์ 0-2955-1595